Dự Án

Hiện Namrom.vn đang phối hợp với một số Thầy/Cô Khoa PTNT – Khu Hòa An đề xuất ý tưởng (TS. Cao Quốc Nam)
Cho dự án: đa dạng hóa sinh kế, phát triển các mô hình giảm nghèo theo Thông tư số 09/2022/TT-BLĐTBXH ngày 25/5/2022 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội  với tên:

“XÂY DỰNG MÔ HÌNH SẢN XUẤT GIẢM NGHÈO BỀN VŨNG CHO NÔNG DÂN XÃ HÒA AN, HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG”

Hy vọng sớm sẽ được phê duyệt và triển Khai để tăng thêm cơ hội cho người dân